ดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติ     ครั้ง วันที่
พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ดาวน์โหลด 0.04 MB 62 5 ต.ค. 63
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ดาวน์โหลด 0.20 MB 115 5 ต.ค. 63
กฎกระทรวง     ครั้ง วันที่
ประกาศมหาเถรสมาคม     ครั้ง วันที่
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ดาวน์โหลด 1.28 MB 267 5 ต.ค. 63
ว่าด้วย โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ.2553 ดาวน์โหลด 1.33 MB 153 28 ก.ย. 63
ข้อบังคับคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม     ครั้ง วันที่
ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด 0.29 MB 101 12 ม.ค. 64
ว่าด้วย โครงสร้างการบริหารงานและการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม และสถานศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด 5.73 MB 118 28 ก.ย. 63
ประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา     ครั้ง วันที่
ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงานศาสนการด้านการศึกษา พ.ศ.2557 ดาวน์โหลด 1.33 MB 92 5 ต.ค. 63
ว่าด้วย ระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ.2555 ดาวน์โหลด 0.17 MB 60 5 ต.ค. 63
ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ.2555 ดาวน์โหลด 0.20 MB 67 5 ต.ค. 63
ว่าด้วย คณะกรรมการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ.2555 ดาวน์โหลด 0.21 MB 80 5 ต.ค. 63
ว่าด้วย ขนาดของโรงเรียน และกรอบอัตรากำลังพนักงานศาสนการด้านการศึกษา พ.ศ.2555 ดาวน์โหลด 0.07 MB 65 5 ต.ค. 63
ว่าด้วย พนักงานศาสนการด้านการศึกษา พ.ศ.2555 (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 ดาวน์โหลด 0.61 MB 279 5 ต.ค. 63
ว่าด้วย พนักงานศาสนการด้านการศึกษา พ.ศ.2555 ดาวน์โหลด 0.61 MB 77 5 ต.ค. 63
ว่าด้วย กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ.2555 ดาวน์โหลด 0.21 MB 67 5 ต.ค. 63
เอกสารทั่วไป     ครั้ง วันที่
แนวปฏิบัติแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ปพ.3 ดาวน์โหลด 2.07 MB 11,155 9 ต.ค. 63
คู่มือปฏิบัติงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ดาวน์โหลด 8.19 MB 718 9 ต.ค. 63
คู่มือการจัดทำจัดเก็บรักษาแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) ดาวน์โหลด 6.99 MB 190 9 ต.ค. 63
คำสั่งคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม     ครั้ง วันที่
คำสั่ง ที่ 5/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยัติธรรม ดาวน์โหลด 0.44 MB 147 28 ม.ค. 64
คำสั่งประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา     ครั้ง วันที่
คำสั่ง 03/2564 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ดาวน์โหลด 0.12 MB 203 5 เม.ย. 64
ประกาศประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา     ครั้ง วันที่
ประกาศ ฉบับที่ 1 เรื่อง หน้าที่และอำนาจของสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ดาวน์โหลด 8.92 MB 70 5 เม.ย. 64