คำสั่งออนไลน์ E-Office

หนังสือภายนอก     ครั้ง วันที่
ที่ ปส 0208/ว120 เรื่อง อนุทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 0.19 MB 195 5 ต.ค. 64
ที่ ปส 0208/ว117 เรื่อง ส่งรายงานคะแนนเฉลี่ย GPA นักเรียนชั้น ม.6 จำนวน 5 ภาคเรียน ดาวน์โหลด 0.12 MB 86 1 ต.ค. 64
ที่ ปส 0208/106 เรื่อง นิมนต์ประชุมผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 8 ดาวน์โหลด 0.81 MB 82 16 ก.ย. 64
ที่ ปส 0208/105 เรื่อง ขออนุญาตให้ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 1.94 MB 94 16 ก.ย. 64
ที่ ปส 0208/ว100 เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการการใช้จ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดาวน์โหลด 5.54 MB 75 7 ก.ย. 64
ที่ ปส 0208/ว68 เรื่อง ส่งข้อมูลนักเรียนเข้าสอบ B-NET และ O-NET ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 0.07 MB 62 27 ส.ค. 64
ที่ ปส 0208/ว53 เรื่อง ให้รายงานการแต่งตั้งนายทะเบียนของสถานศึกษา ดาวน์โหลด 0.18 MB 400 5 ส.ค. 64
ที่ ปส 0208/ว52 เรื่อง แนวปฏิบัติการสั่งซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา ปพ.1 ปพ.2 และ ปพ.3 ดาวน์โหลด 0.11 MB 97 22 ก.ค. 64
ด่วนที่สุด ที่ ปส 0208/ว42 เรื่อง อนุทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 3/2564 ดาวน์โหลด 0.18 MB 171 9 มิ.ย. 64
ด่วนที่สุด ที่ ปส 0208/ว41 เรื่อง ขอข้อมูลรายบุคคลครูและบุคลากรทุกประเภทในสถานศึกษา (ระยะเร่งด่วน) ดาวน์โหลด 0.53 MB 107 8 มิ.ย. 64
ที่ ปส 0208/ว40 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์นักเรียนตอบแบบสอบถาม ดาวน์โหลด 0.21 MB 72 4 มิ.ย. 64
ด่วนมาก ที่ ปส 0208/ว39 เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลด 0.60 MB 72 27 พ.ค. 64
ที่ ปส 0208/ว37 เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดาวน์โหลด 0.80 MB 69 17 พ.ค. 64
ที่ ปส 0208/ว36 เรื่อง อนุทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 2.2564 ดาวน์โหลด 0.20 MB 85 17 พ.ค. 64
ที่ ปส 0208/ว35 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ระบบงานทะเบียนนักเรียน ครูและผู้สำเร็จการศึกษาในสถานศึกษา (TEZ) ดาวน์โหลด 0.25 MB 66 11 พ.ค. 64
ที่ ปส 0208/ว33 เรื่อง แนวปฏิบัติการรับนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร หรือไม่มีสัญชาติไทย ดาวน์โหลด 0.96 MB 67 5 พ.ค. 64
ที่ ปส 0208/ว28 เรื่อง การคัดเลือกผู้สมควรได้รางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด 1.06 MB 116 9 เม.ย. 64
ที่ ปส 0208/ว26 เรื่อง อนุทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 0.18 MB 140 7 เม.ย. 64
ที่ ปส 0208/ว25 เรื่อง สำรวจการใช้งานบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ดาวน์โหลด 0.11 MB 94 30 มี.ค. 64
ที่ ปส 0208/24 เรื่อง การประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ดาวน์โหลด 3.55 MB 96 13 มี.ค. 64
ที่ ปส 0208/ว16 เรื่อง ส่งรายงานคะแนนเฉลี่ย GPA นักเรียนชั้น ม.6 จำนวน 6 ภาคเรียน ดาวน์โหลด 0.12 MB 115 1 มี.ค. 64
ที่ ปส 0208/15 เรื่อง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 2.75 MB 90 19 ก.พ. 64
ที่ ปส 0208/05 เรื่อง เงินอุดหนุนสมทบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลด 0.06 MB 133 6 ม.ค. 64
ที่ ปส 0208/ว89 เรื่อง การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเขต ครั้งที่ 13 ดาวน์โหลด 0.76 MB 227 10 พ.ย 63
ที่ ปส 0208/ว82 เรื่อง โครงการอบรมยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) และอบรมยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ดาวน์โหลด 2.22 MB 357 28 ต.ค. 63
ที่ ปส 0208/ว81 เรื่อง ส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย GPA นักเรียนชั้น ม.6 (5 ภาคเรียน) ดาวน์โหลด 0.10 MB 69 15 ต.ค. 63
ที่ ปส 0208/70 เรื่อง นิมนต์ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียน ครั้งที่ 2/2563 ดาวน์โหลด 0.43 MB 91 5 ต.ค. 63
ที่ ปส 0208/ว67 เรื่อง ส่งใบทะเบียนประวัติเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม รายบุคคล แบบ จศป.1 ดาวน์โหลด 0.19 MB 1,553 27 ก.ย. 63
คำสั่ง     ครั้ง วันที่
คำสั่ง ที่ 04/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 0.11 MB 314 18 พ.ย 63
คำสั่ง ที่ 05/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์กรครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดอุดรธานี ดาวน์โหลด 0.53 MB 158 20 พ.ย 63
คำสั่ง ที่ 03/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8 ดาวน์โหลด 0.87 MB 280 9 ต.ค. 63
ประกาศ     ครั้ง วันที่
ประกาศ เรื่่อง อนุทินการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 3/2564 ดาวน์โหลด 0.12 MB 165 9 มิ.ย. 64
ประกาศ เรื่อง อนุทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 2.2564 ดาวน์โหลด 0.12 MB 104 17 พ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง อนุทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 0.12 MB 90 7 เม.ย. 64
ประกาศ เรื่อง อนุทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 0.10 MB 230 15 ต.ค. 63
ประกาศ เรื่อง อนุทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่ 2) ดาวน์โหลด 0.10 MB 161 15 ต.ค. 63
ประกาศ เรื่อง อนุทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 0.09 MB 94 15 ต.ค. 63