ประวัติความเป็นมา

...ประวัติความเป็นมา...
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8
กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
**********************
 
                   กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  กลุ่มที่ 8  ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2529  หลังจากการประชุมผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษาทั่วประเทศไทยที่วัดแจ้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ในระยะนั้นมีโรงเรียนที่เป็นสมาชิกในกลุ่มภาคอีสานอยู่เพียง  19  โรง  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์  2  โรง  มาขอเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มเพิ่มอีกคือ  โรงเรียนวัดไพรสณฑ์ศักดาราม  อำเภอหล่มสักและโรงเรียนวัดสระเกศ  อำเภอหล่มเก่า  มีคณะกรรมการบริหารกลุ่มภาคอีสานในขณะนั้นประกอบด้วย

                    1.พระราชปรีชาญาณมุนี  ผู้จัดการโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตหนองคาย  วัดศรีษะเกษ  จังหวัดหนองคาย  เป็นประธานกลุ่ม  ( ภายหลังได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็น  พระธรรมปริยัติมุนี  และย้ายไปเป็นเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม  เมื่อปี พ.ศ. 2533)
                   2.พระครูมงคลเขมคุณ  ครูใหญ่โรงเรียนวัดโกเสยเขต อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย  เป็นรองประธานกลุ่ม (ภายหลังได้รับแต่งตั้งเป็นรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย และได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระสุนทรธรรมธาดา เมื่อปี พ.ศ.2551)
                   3.พระครูใบฎีกาประมล  สุภาจาโร   เป็นเลขานุการกลุ่ม  (ภายหลังรับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์  เป็น พระครูสุภกิจโกศล  เมื่อปี พ.ศ.2544)
                    ทำหน้าที่บริหารและจัดการศึกษางานด้านวิชาการภายในกลุ่มให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  การบริหารงานกลุ่มได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  ปี พ.ศ. 2514  เรื่อยมา  ในระยะนั้นไม่มีเงินงบประมาณสนับสนุนการจัดทำข้อสอบอาศัยเก็บเงินจากสมาชิกกลุ่ม  20  บาท ต่อนักเรียน  1  รูป ต่อปี  การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สมาชิกกลุ่มก็ปฏิบัติตามข้อตกลงของกลุ่มตลอดมาด้วยดี  มีความสามัคคีรักใคร่ช่วยเหลือซึ่งกันและร่วมแรงร่วมใจกันเป็นอย่างดี
 
                   ต่อมา  เมื่อปีการศึกษา 2533  พระเทพปริยัติมุนี  ย้ายไปปฏิบัติศาสนกิจในจังหวัดนครพนม  ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงประธานกลุ่มโดย  ผู้จัดการทุกโรงเรียนมีมติเลือกให้  “พระศรีอรรถเมธี”  ผู้จัดการและครูใหญ่โรงเรียนศรีวิชัยวนาราม  อำเภอเมือง  จังหวัดเลย  เป็นประธานกลุ่ม  แต่ท่านไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เนื่องจากสุขภาพไม่เอื้ออำนวยมีโรคภัยไข้เจ็บประจำตัว  จึงได้ถวายตำแหน่งนี้ให้กับพระสุนทรธรรมธาดา สมณศักดิ์ในขณะนั้น  (ปัจจุบันได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระเทพกิตติมุนี ) ผู้รักษาการครูใหญ่โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย  เจ้าอาวาสวัดศรีษะเกษ  จังหวัดหนองคาย  โดยคณะกรรมการชุดนี้ประกอบด้วย
                             1.พระสุนทรธรรมธาดา                    เป็นประธานกลุ่มโรงเรียน
                             2.พระครูอดุลสังฆการ                     เป็นรองประธานกลุ่มโรงเรียน
                             3.พระครูสุภกิจโกศล                       เป็นเลขานุการกลุ่มโรงเรียน
 
                   การดำเนินงานทางวิชาการของกลุ่มโรงเรียนก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สมาชิกกลุ่มก็ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยกลุ่มโรงเรียนและดำเนินการตามนโยบายและแผนงานต่าง ๆ  ที่ทางกลุ่มตั้งไว้ด้วยดีทุกประการ  ที่สำคัญที่สุดของสมาชิกกลุ่มนี้คือ  การสร้างพลังความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  ไม่เคยลดละ  เคยปฏิบัติมาแต่ครั้งแรกอย่างไร  ก็ปฏิบัติกันเช่นนั้นเสมอมา
 
                   ต่อมาเมื่อกรมการศาสนาได้จัดสรรงบประมาณอนุมัติให้มีงบบริหารและบุคลากรนักวิชาการประจำกลุ่มและออกระเบียบว่าด้วยกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  ปี พ.ศ. 2537  ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ปี พ.ศ. 2535  และใช้ชื่อว่า “กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขตการศึกษา 9 ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดอุดรธานี  หนองคาย  สกลนคร  เลย และขอนแก่น  ตามเขตการศึกษาในสมัยนั้น  ทางสมาชิกกลุ่มระยะนี้มีจำนวนโรงเรียนเพิ่มขึ้นถึง  86 โรง  เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งของประธานแล้ว  จึงมีมติให้เลือกประธานใหม่  ที่ประชุมได้เลือกคณะกรรมการบริหารกลุ่มชุดใหม่ประกอบด้วย
                   พระสุนทรธรรมธาดา  ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย  วัดศรีษะเกษ  จังหวัดหนองคาย  เป็นประธานกลุ่ม  ทางประธานกลุ่มพิจารณาเลือกรองประธานและเลขานุการ  ดังนี้
                   1.พระกิตติญาณโสภณ  ผู้จัดการโรงเรียนประภัสสรวิทยา วัดศรีนวล  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  เป็นรองประธานกลุ่มฝ่ายวิชาการ
                   2.พระสุนทรปริยัติเมธี  ผู้จัดการโรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม  อำเภอเมือง  จังหวัดเลย  เป็นรองประธานกลุ่มฝ่ายปกครอง
                   3.พระครูกิตติสารสุมณฑ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีจันทร์วิทยา วัดศรีสุทธาวาส  อำเภอเมือง จังหวัดเลย  เป็นรองประธานกลุ่มฝ่ายกิจกรรม
                   4.พระมหาโกวิท  กตปุญโญ  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนจันทวิทยาคม วัดมรรคสำราญ  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  เป็นรองประธานกลุ่มฝ่ายธุรการ
                   5.พระครูสุภกิจโกศล  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย  วัดศรีษะเกษ  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย  เป็นเลขานุการ
 
                   และเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระหน้าที่ของประธาน  รองประธาน  และเลขานุการ  ทางกลุ่มโรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารขึ้นมาอีกชุดหนึ่งในแต่ละจังหวัด  ทำหน้าที่ดูแลและเก็บรวบรวมเอกสารของสมาชิกกลุ่ม  เพื่อให้การประสานงานจะได้รวดเร็วยิ่งขึ้นคณะกรรมการบริหารชุดนี้มีทุกจังหวัดที่เป็นสมาชิกกลุ่ม  จะทำหน้าที่คล้ายกับศึกษาธิการจังหวัด  และผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัด
 
                   ต่อมาในปี พ.ศ.2546  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ออกประกาศคณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  เรื่อง กำหนดกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  พ.ศ.2546  โดยเป็นการสมควรปรับปรุงประกาศคณะกรรมการโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษาให้มีความเหมาะสมในการบริหารโรงเรียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น  โดยรวมกลุ่มที่มีขนาดเล็กและแยกกลุ่มที่มีขนาดใหญ่จำนวน  14  กลุ่มโรงเรียน  ให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานและเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้มีความคล่องตัวและรวดเร็วยิ่งขึ้น  จึงแยกกลุ่มที่ 9  ประกอบด้วยโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่น  เลย  หนองบัวลำภู  อุดรธานี  หนองคาย  และสกลนคร  ออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ 7 และกลุ่มที่ 8   ซึ่งโรงเรียนที่อยู่ในจังหวัดขอนแก่น  เลย  และหนองบัวลำภู  จำนวน  45 โรง  เป็นกลุ่มที่ 7  และโรงเรียนที่อยู่ในจังหวัดอุดรธานี  หนองคาย  และสกลนคร  จำนวน  40 โรง  เป็นกลุ่มที่ 8  และในปี 2560  เพิ่มเป็น จำนวน 43 โรง
 
                   ต่อมาในปี พ.ศ.2553  ได้มีประกาศมหาเถรสมาคม ว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  พ.ศ.2553  และประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ว่าด้วยกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา พ.ศ.2555  ให้กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8  ประกอบด้วยจังหวัดอุดรธานี หนองคาย สกลนคร และบึงกาฬ  ให้สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตั้งอยู่ในจังหวัดหนองคาย  ทำหน้าที่ดังนี้
                   1.ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนภายในกลุ่ม
                   2.ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนให้สอดคล้องตามแผนการพัฒนาโรงเรียนภายในกลุ่มโรงเรียน
                   3.นิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการจัดการศึกษาโรงเรียนภายในกลุ่มโรงเรียน
                   4.รวบรวมข้อมูลและพัฒนาสารสนเทศโรงเรียนภายในกลุ่มโรงเรียน
                   5.ปฏิบัติหน้าที่อื่นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
                   ปัจจุบัน ได้มีพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562  ประกอบกับข้อบังคับคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ว่าด้วยโครงสร้างการบริหารงานและการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม และสถานศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2563  ข้อ 12 ข. การบริหารงานส่วนภูมิภาค  ให้มีสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จำนวน 14 เขต โดยแต่ละเขตแบ่งส่วนงาน ดังต่อไปนี้
                    1.กองอำนวยการ
                    2.กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
                    3.กองนโยบายและแผนการจัดการศึกษา
                    4.กองประเมินผลการจัดการศึกษา
                    5.กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา

                    และประกาศประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เรื่อง หน้าที่และอำนาจของสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ข้อ 3 ผนวก ค เขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (เขต 1-14) ข้อ 8 เขต 8 ประกอบด้วย จังหวัดหนองคาย อุดรธานี สกลนคร และบึงกาฬ