ข้อมูลพื้นฐานรายบุคคล

ข้อมูลพื้นฐานรายบุคคล ปี2563 ครั้งที่ 1
1.จังหวัดอุดรธานี
2.จังหวัดหนองคาย
3.จังหวัดสกลนคร
4.จังหวัดบึงกาฬ
ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563