คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

คำสั่งคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ที่ 8/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8
********