โรงเรียนในจังหวัดหนองคาย

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด
สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 8
จังหวัดหนองคาย

*******
ที่ รหัสสถานศึกษา ชื่อโรงเรียน จังหวัด ข้อมูลนักเรียน ห้องเรียน ครู/บุคลากร
10-มิ.ย.-63 10-มิ.ย.-63 10-มิ.ย.-63
1 7043010801 บาลีสาธิตศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดหนองคาย หนองคาย 237 6 16
2 7043010802 วัดโกเสยเขต หนองคาย 192 7 11
3 7043050804 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์งาม หนองคาย 69 3 6
4 7043010806 บาลีสาธิตศึกษาวัดเขตอุดม หนองคาย 81 3 7
5 7043070807 วัดช้างเผือก หนองคาย 25 3 5
6 7043010808 วัดพระธาตุวิทยา หนองคาย 124 6 13
7 7043010809 วัดพระธาตุบังพวน หนองคาย 43 3 9
8 7043020810 วัดอัมพวัน หนองคาย 77 6 9
9 7043010812 วัดโพธิสมภาร หนองคาย 105 6 11
10 7043010814 พระปริยัติธรรมวัดบ้านบอนวิทยา หนองคาย 144 8 9
11 7043010815 พระเทพบัณฑิตวิทยานุสรณ์ หนองคาย 128 7 15
รวมทั้งหมด 1225 58 105