โรงเรียนในจังหวัดสกลนคร

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด
สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 8
จังหวัดสกลนคร

*******
ที่ รหัสสถานศึกษา ชื่อโรงเรียน จังหวัด ข้อมูลนักเรียน ห้องเรียน ครู/บุคลากร
10-มิ.ย.-63 10-มิ.ย.-63 10-มิ.ย.-63
1 7047040801 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์คำ สกลนคร 71 6 9
2 7047110802 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดทุ่ง สกลนคร 71 6 7
3 7047060803 วัดพระธาตุศรีมงคล สกลนคร 93 6 10
4 7047010804 เหล่าแมดวิทยา สกลนคร 26 3 4
5 7047120805 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดสว่างภูมิดล สกลนคร 43 3 3
6 7047010807 พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดแจ้งแสงอรุณวิทยา สกลนคร 77 6 8
7 7047020808 พระปริยัติธรรมสิริโพธิวงศ์วิทยา สกลนคร 50 3 7
8 7047010809 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดป่าสุทธาวาส สกลนคร 81 4 8
รวมทั้งหมด 512 37 56