โรงเรียนในจังหวัดบึงกาฬ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด
สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 8
จังหวัดบึงกาฬ

*******
ที่ รหัสสถานศึกษา ชื่อโรงเรียน จังหวัด ข้อมูลนักเรียน ห้องเรียน ครู/บุคลากร
10-มิ.ย.-63 10-มิ.ย.-63 10-มิ.ย.-63
1 7038150801 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดไตรภูมิ บึงกาฬ 103 6 7
2 7038010802 วัดศรีโสภณธรรมทาน บึงกาฬ 38 3 8
3 7038210803 วัดเวฬุวันวิทยา บึงกาฬ 90 6 11
รวมทั้งหมด 231 15 26