โรงเรียนในจังหวัดอุดรธานี

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด
สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 8
จังหวัดอุดรธานี

*******
ที่ รหัสสถานศึกษา ชื่อโรงเรียน จังหวัด ข้อมูลนักเรียน ห้องเรียน ครู/บุคลากร
10-มิ.ย.-63 10-มิ.ย.-63 10-มิ.ย.-63
1 7041010801 วัดโสมนัสสันตยาราม อุดรธานี 113 6 9
2 7041170802 วัดศรีสะอาด อุดรธานี 102 6 9
3 7041020803 ประสาทคณานุกิจวิทยา อุดรธานี 111 6 11
4 7041010804 อุตตรทิศวิทยา อุดรธานี 72 3 13
5 7041010805 พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดสว่างสามัคคี อุดรธานี 213 7 10
6 7041060806 วัดศิริมงคล อุดรธานี 108 6 10
7 7041100808 วัดบูรพา อุดรธานี 29 3 8
8 7041180809 วัดโคเขตตาราม อุดรธานี 95 4 10
9 7041110810 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีชมชื่น อุดรธานี 70 3 7
10 7041050811 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญ วัดศิรินทราวาส อุดรธานี 53 6 7
11 7041070812 พระปริยัติธรรมวัดศรีสวาท อุดรธานี 50 5 5
12 7041010813 วัดมัชฌิมาวาส อุดรธานี 57 6 8
13 7041060814 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีสุธาทิพย์ อุดรธานี 53 6 6
14 7041060815 พระปริยัติธรรมวัดมัชฌิมบุรี(วัดใน) อุดรธานี 76 6 12
15 7041010816 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญวัดสังคาว อุดรธานี 67 3 8
16 7041040817 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนคราราม อุดรธานี 105 6 14
17 7041110818 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดดงคำ อุดรธานี 51 3 4
18 7041220819 ห้วยทรายวิทยา อุดรธานี 81 3 4
19 7041060820 สวัสดิ์วิทยา อุดรธานี 81 3 7
20 7041070821 วัดอุดมอินทราวาส อุดรธานี 86 6 6
รวมทั้งหมด 1673 97 168