ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลพระโสภณพุทธิธาดา,ดร.(ชาญชัย พรหมสิทธิ์)
ตำแหน่งรักษาการประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 8
 

เอกสาร / ผลงาน เผยแพร่

วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ

เกียรติบัตร / รางวัล

วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร