สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 8 ยินดีต้อนรับสู่ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)